Commit 5ed27d79071a8b640e5e5e8e61384c3288e6f9c1

Authored by Marek Cernocky
1 parent 6531ac73

Updated Czech translation

Showing 1 changed file with 41 additions and 34 deletions   Show diff stats
help/cs/cs.po
... ... @@ -6,8 +6,8 @@
6 6 msgid ""
7 7 msgstr ""
8 8 "Project-Id-Version: orca\n"
9   -"POT-Creation-Date: 2018-04-14 12:03+0000\n"
10   -"PO-Revision-Date: 2018-04-24 18:05+0200\n"
  9 +"POT-Creation-Date: 2018-08-26 13:19+0000\n"
  10 +"PO-Revision-Date: 2018-08-31 06:28+0200\n"
11 11 "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
12 12 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
13 13 "Language: cs\n"
... ... @@ -1538,22 +1538,18 @@ msgid &quot;&quot;
1538 1538 "<app>Orca</app> has a dedicated command for obtaining the attributes of the "
1539 1539 "text at the caret location. In addition, if you use <app>Orca</app>'s Where "
1540 1540 "Am I commands from within a text object in which text has been selected, "
1541   -"<app>Orca</app> will announce the selected text. If you would instead prefer "
1542   -"a dedicated command for this purpose, you can bind <app>Orca</app>'s Speak "
1543   -"Selected Text command to a keystroke. Please see <link xref="
1544   -"\"howto_key_bindings\">Modifying Keybindings</link> for information on how "
1545   -"to do so."
  1541 +"<app>Orca</app> will announce the selected text. <app>Orca</app>'s command "
  1542 +"to speak the current selection will also perform this function in a text "
  1543 +"object."
1546 1544 msgstr ""
1547 1545 "<app>Orca</app> má zvláštní příkazy pro získávání vlastností textu v místě "
1548 1546 "kurzoru. Navíc, když použijete příkaz čtečky <app>Orca</app> „Kde se "
1549 1547 "nacházím“ pro textový objekt, ve kterém je vybrán text, oznámí vám "
1550   -"<app>Orca</app> tento vybraný text. Pokud byste pro tento účel měli raději "
1551   -"vyhrazený příkaz, můžete navázat příkaz „Přečíst vybraný text“ na klávesovou "
1552   -"zkratku. Jak to udělat, najdete v kapitole <link xref=\"howto_key_bindings"
1553   -"\">Změna klávesových zkratek</link>."
  1548 +"<app>Orca</app> tento vybraný text. Příkaz pro čtení aktuálního výběru "
  1549 +"provádí tu samou funkci také na texových objektech."
1554 1550  
1555 1551 #. (itstool) path: item/p
1556   -#: C/commands_reading.page:187
  1552 +#: C/commands_reading.page:185
1557 1553 msgid ""
1558 1554 "Present the text attributes: <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>F</key></"
1559 1555 "keyseq>"
... ... @@ -1562,36 +1558,36 @@ msgstr &quot;&quot;
1562 1558 "key></keyseq>"
1563 1559  
1564 1560 #. (itstool) path: item/p
1565   -#: C/commands_reading.page:193 C/commands_where_am_i.page:31
  1561 +#: C/commands_reading.page:191 C/commands_where_am_i.page:31
1566 1562 msgid "Perform basic where am I:"
1567 1563 msgstr "Zjištění základních informací o tom, kde se nacházíte:"
1568 1564  
1569 1565 #. (itstool) path: item/p
1570   -#: C/commands_reading.page:196 C/commands_where_am_i.page:34
  1566 +#: C/commands_reading.page:194 C/commands_where_am_i.page:34
1571 1567 msgid "Desktop: <key>KP Enter</key>"
1572 1568 msgstr "Stolní počítač: <key>KP Enter</key> (Enter na numerické klávesnici)"
1573 1569  
1574 1570 #. (itstool) path: item/p
1575   -#: C/commands_reading.page:201 C/commands_where_am_i.page:37
  1571 +#: C/commands_reading.page:199 C/commands_where_am_i.page:37
1576 1572 msgid "Laptop: <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>Return</key></keyseq>"
1577 1573 msgstr ""
1578 1574 "Přenosný počítač: <keyseq><key>Modifikátor Orca</key><key>Enter</key></"
1579 1575 "keyseq>"
1580 1576  
1581 1577 #. (itstool) path: item/p
1582   -#: C/commands_reading.page:208 C/commands_where_am_i.page:42
  1578 +#: C/commands_reading.page:206 C/commands_where_am_i.page:42
1583 1579 msgid "Perform detailed where am I:"
1584 1580 msgstr "Zjištění podrobných informací o tom, kde se nacházíte:"
1585 1581  
1586 1582 #. (itstool) path: item/p
1587   -#: C/commands_reading.page:211 C/commands_where_am_i.page:45
  1583 +#: C/commands_reading.page:209 C/commands_where_am_i.page:45
1588 1584 msgid "Desktop: <key>KP Enter</key> (double-clicked)"
1589 1585 msgstr ""
1590 1586 "Stolní počítač: <key>KP Enter</key> (Enter na numerické klávesnici, dvojité "
1591 1587 "zmáčknutí)"
1592 1588  
1593 1589 #. (itstool) path: item/p
1594   -#: C/commands_reading.page:216 C/commands_where_am_i.page:48
  1590 +#: C/commands_reading.page:214 C/commands_where_am_i.page:48
1595 1591 msgid ""
1596 1592 "Laptop: <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>Return</key></keyseq> (double-"
1597 1593 "clicked)"
... ... @@ -1600,17 +1596,21 @@ msgstr &quot;&quot;
1600 1596 "keyseq> (dvojité zmáčknutí)"
1601 1597  
1602 1598 #. (itstool) path: item/p
1603   -#: C/commands_reading.page:224
1604   -msgid "Speak the selected text: (Unbound)"
1605   -msgstr "Přečíst vybraný text: (bez klávesové zkratky)"
  1599 +#: C/commands_reading.page:222
  1600 +msgid ""
  1601 +"Speak current selection: <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>Shift</"
  1602 +"key><key>Up</key></keyseq>"
  1603 +msgstr ""
  1604 +"Číst aktuální býběr: <keyseq><key>Modifikátor Orca</key><key>Shift</key>"
  1605 +"<key>↑</key></keyseq>"
1606 1606  
1607 1607 #. (itstool) path: section/title
1608   -#: C/commands_reading.page:229
  1608 +#: C/commands_reading.page:230
1609 1609 msgid "Link Details"
1610 1610 msgstr "Podrobnosti k odkazu"
1611 1611  
1612 1612 #. (itstool) path: section/p
1613   -#: C/commands_reading.page:230
  1613 +#: C/commands_reading.page:231
1614 1614 msgid ""
1615 1615 "If you are on a link, <app>Orca</app>'s Basic Where Am I command can be used "
1616 1616 "to announce the details associated with the link such as the link type, if "
... ... @@ -1628,17 +1628,17 @@ msgstr &quot;&quot;
1628 1628 "kapitole <link xref=\"howto_key_bindings\">Změna klávesových zkratek</link>."
1629 1629  
1630 1630 #. (itstool) path: item/p
1631   -#: C/commands_reading.page:240
  1631 +#: C/commands_reading.page:241
1632 1632 msgid "Speak the link details: (Unbound)"
1633 1633 msgstr "Přečíst podrobnosti k odkazu: (bez klávesové zkratky)"
1634 1634  
1635 1635 #. (itstool) path: section/title
1636   -#: C/commands_reading.page:245
  1636 +#: C/commands_reading.page:246
1637 1637 msgid "Browse and Focus Modes"
1638 1638 msgstr "Režimy procházení a zaměřování"
1639 1639  
1640 1640 #. (itstool) path: section/p
1641   -#: C/commands_reading.page:246
  1641 +#: C/commands_reading.page:247
1642 1642 msgid ""
1643 1643 "<app>Orca</app>'s Browse and Focus modes let you switch between reading and "
1644 1644 "interacting with web content."
... ... @@ -1647,7 +1647,7 @@ msgstr &quot;&quot;
1647 1647 "mezi čtením nebo interakcí s webovým obsahem."
1648 1648  
1649 1649 #. (itstool) path: item/p
1650   -#: C/commands_reading.page:252
  1650 +#: C/commands_reading.page:253
1651 1651 msgid ""
1652 1652 "Switch between browse mode and focus mode: <keyseq><key>Orca Modifier</"
1653 1653 "key><key>A</key></keyseq>"
... ... @@ -1656,7 +1656,7 @@ msgstr &quot;&quot;
1656 1656 "Orca</key><key>A</key></keyseq>"
1657 1657  
1658 1658 #. (itstool) path: item/p
1659   -#: C/commands_reading.page:258
  1659 +#: C/commands_reading.page:259
1660 1660 msgid ""
1661 1661 "Enable \"sticky\" focus mode: <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>A</key></"
1662 1662 "keyseq> (double-clicked)"
... ... @@ -1665,7 +1665,7 @@ msgstr &quot;&quot;
1665 1665 "key><key>A</key></keyseq> (dvojité zmáčknutí)"
1666 1666  
1667 1667 #. (itstool) path: item/p
1668   -#: C/commands_reading.page:264
  1668 +#: C/commands_reading.page:265
1669 1669 msgid ""
1670 1670 "Enable \"sticky\" browse mode: <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>A</key></"
1671 1671 "keyseq> (triple-clicked)"
... ... @@ -4669,22 +4669,26 @@ msgid &quot;&quot;
4669 4669 "impacts which key is used as the Orca Modifier. If you are using the Laptop "
4670 4670 "layout, the default Orca Modifier will be <key>CapsLock</key>. If you are "
4671 4671 "using <app>Orca</app>'s Laptop Layout and want to lock or unlock "
4672   -"<key>CapsLock</key>, you can do so by performing the following steps:"
  4672 +"<key>CapsLock</key>, you can do so by either typing <key>CapsLock</key> "
  4673 +"twice (requires at-spi2 version 2.30 or later), or by performing the "
  4674 +"following steps:"
4673 4675 msgstr ""
4674 4676 "Orca má dvě rozložení klávesnice: Stolní počítač a Přenosný počítač. To, "
4675 4677 "které rozložení zvolíte, má vliv na klávesy, které používá Orca jako "
4676 4678 "modifikátory. Pokud používáte rozložení Přenosný počítač, výchozím "
4677 4679 "modifikátorem Orca bude <key>CapsLock</key>. Pokud používáte ve čtečce "
4678 4680 "<app>Orca</app> rozložení Notebook a chcete zamknout nebo odemknout "
4679   -"<key>CapsLock</key>, můžete tak učinit následujícími kroky:"
  4681 +"<key>CapsLock</key>, můžete tak učinit buďto zmáčknutím <key>CapsLock</key> "
  4682 +"dvakrát po sobě (vyžaduje at-spi2 verze 2.30 nebo novější) nebo provedením "
  4683 +"následujících kroků:"
4680 4684  
4681 4685 #. (itstool) path: steps/title
4682   -#: C/howto_toggling_caps_lock.page:24
  4686 +#: C/howto_toggling_caps_lock.page:26
4683 4687 msgid "Toggling CapsLock in Laptop Layout"
4684 4688 msgstr "Přepínání zámku CapsLock v rozložení Přenosný počítač"
4685 4689  
4686 4690 #. (itstool) path: item/p
4687   -#: C/howto_toggling_caps_lock.page:26
  4691 +#: C/howto_toggling_caps_lock.page:28
4688 4692 msgid ""
4689 4693 "Press the Bypass command, <keyseq><key>Orca Modifier</key><key>BackSpace</"
4690 4694 "key> </keyseq>, to tell <app>Orca</app> that the next command should be "
... ... @@ -4695,7 +4699,7 @@ msgstr &quot;&quot;
4695 4699 "následující příkaz by měl být ignorován."
4696 4700  
4697 4701 #. (itstool) path: item/p
4698   -#: C/howto_toggling_caps_lock.page:32
  4702 +#: C/howto_toggling_caps_lock.page:34
4699 4703 msgid "Press <key>CapsLock</key> to toggle its locked state."
4700 4704 msgstr "Přepněte stav zámku zmáčknutím <key>CapsLock</key>."
4701 4705  
... ... @@ -8113,3 +8117,6 @@ msgstr &quot;&quot;
8113 8117 "Zaškrtnutí <gui>Číst čísla po číslicích</gui> způsobí, že <app>Orca</app> "
8114 8118 "rozdělí číslo, například „123“, před jeho odesláním do hlasového výstupu na "
8115 8119 "jednotlivé číslice („1“, „2“ a „3“)."
  8120 +
  8121 +#~ msgid "Speak the selected text: (Unbound)"
  8122 +#~ msgstr "Přečíst vybraný text: (bez klávesové zkratky)"
... ...